ABC

Aan deze pagina wordt nog gewerkt
 

A Algemene Rekenkamer Een onafhankelijke organisatie die onderzoekt of de Rijksoverheid goed omgaat met publiek geld en of/hoe dat beter kan, zoals bijvoorbeeld in de gezondheidszorg.
A Autoriteit Persoonsgegevens Een organisatie die zich bezighoudt met de privacy van burgers.
B Benchmarken De letterlijke betekenis is “ijkpunt” of “maatstaf”. Hiermee wordt het vergelijken van prestaties van apparaten, systemen of organisaties bedoeld. Het wordt gebruikt voor verschillende doelen: om medewerkers van organisaties van elkaar te laten leren, om organisaties van andere organisaties te laten leren, om te concurreren, kwaliteit te bevorderen, verantwoording af te leggen en om toezicht te houden. In de GGZ gebruikt men hiervoor medische gegevens van patiënten, wat wettelijk niet is toegestaan.
B Bewerkersovereenkomst In deze overeenkomst worden de verantwoordelijkheden geregeld m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, als een organisatie voor die verwerking een ander bedrijf inschakelt. Lees meer
C
D Derden Derden zijn alle partijen die geen directe behandelrelatie hebben met de patiënt zoals Stichting Benchmark GGZ.
E
F
G
H HoNos Een observatielijst die behandelaars zelf invullen over de patiënt/cliënt en aanleveren aan SBG.
I Informed Consent Een patiënt/cliënt moet ná het krijgen van volledige en begrijpelijke informatie om toestemming worden gevraagd. Bij het versturen van medische gegevens aan derden, is Informed Consent wettelijk verplicht. Deze voorbeeldverklaring kan gebruikt worden voor het wel of niet geven van toestemming.
J
K
L Loggegevens (logging) Een overzicht van alle acties die op een elektronisch medisch dossier zijn verricht, zoals wie deze ingezien heeft en waar de medische gegevens van de betreffende patiënt naartoe zijn gestuurd. Instellingen en organisaties zijn wettelijk verplicht dit bij te houden. Logging kan opgevraagd worden bij de behandelaar, zie ook deze voorbeeldbrief).
M Medisch Beroepsgeheim De plicht om informatie die je te weten bent gekomen over iemand tijdens het uitoefenen van je beroep, met niemand te delen. Deze “zwijgplicht” geldt voor voorbeeld artsen, psychologen, psychiaters, verpleegkundigen maar ook voor notarissen, advocaten en politie. Schending van het beroepsgeheim is strafbaar. In uitzonderingen (bij zwaarwegende maatschappelijke belangen) kan het beroepsgeheim door de rechter worden doorbroken.
M Minimale Dataset (MDS) Deze gegevens worden samen met de ROM vragenlijsten aan SBG gestuurd. Het gaat om o.a. pseudoBSN, geboortejaar, geslacht, postcodegebied, leefsituatie, opleidingsniveau, GAF-score, diagnose, locatiecode en afdeling en start-/einddatum van je behandeling. Zie gehele MDS.
N
O
P Pseudonimiseren Een manier om gegevens te versleutelen zodat ze niet direct te herkennen zijn als van een specifiek persoon. Echter is door te koppelen met andere (gepseudonimiseerde) gegevens het mogelijk om toch te weten te komen van wie de gegevens zijn. Lees meer op deze pagina van Autoriteit Persoonsgegevens.
Q
R ROM Routine Outcome Measuring. D.m.v. vragenlijsten die de cliënt en observatielijsten (HoNos) die de behandelaar invult, worden gegevens van de betreffende cliënt en behandeling doorgegeven aan een databank die de gegevens wil gebruiken om te benchmarken. Zie benchmarken.
S
T
U
V
W
X
Y
Z