Tijdlijn Stop Benchmark met ROM

Op deze pagina geven we een opsomming van de gebeurtenissen en kritieken m.b.t. Benchmark ROM. Per item staat een link met meer informatie.


10 augustus 2019
Akwa GGZ vernietigt de verarmde ROM-dataset vanwege het voorlopige standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens dat deze gegevens toch persoonsgegevens zijn.
Lees meer

6 juli 2019
Congres Frisse blik op kwaliteit in de GGZ met (beeld)verslagen van de dag.
Lees meer

14 mei 2019
Rapport Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) “Blijk van vertrouwen – Anders verantwoorden voor goede zorg, Praktijk van verantwoording moet op de schop”.
Lees meer

21 april 2019
Akwa maakt onrechtmatig verkregen ROM-data toch raadpleegbaar.
Lees meer

15 januari 2019
Kwaliteitsinstituut Akwa gaat van start. Akwa GGZ staat voor Alliantie kwaliteit Geestelijke Gezondheidszorg en is een bundeling van organisaties waaronder de Stichting Benchmark GGZ (SBG).
Lees meer

8 januari 2019
Autoriteit Persoonsgegevens gaf, na in gebreke stelling om binnen een redelijke termijn tot een beslissing te komen, aan dat het onderzoek nog niet afgerond was en daarom het handhavingsverzoek afwees. Het onderzoek duurde op dat moment al 93 weken terwijl de wettelijke termijn 8 weken is.
Lees meer

14 december 2018
Tijdens een invitational conference over de doorontwikkeling van ROM, georganiseerd door Akwa (het nieuwe kwaliteitsinstituut voor de GGZ), blijkt dat de koers na kwaliteitsverbetering met ROM uiteindelijk toch weer vergelijkings(=benchmark)informatie en zorginkoop te zijn.
Lees meer

3 september 2018
Voor het jaar 2019 biedt VGZ de zorgaanbieders in de generalistische basis GGZ een contract aan waarin deze verplicht worden ROM-gegevens aan te leveren aan SBG.
Lees meer

13 augustus 2018
Menzis vergoedt vanaf 2019 depressies op basis van resultaten door middel van ROM-gegevens met als doel om behandelingen doeltreffender en goedkoper te maken.
Lees meer

26 maart 2018
In versie 1.1 van het model Kwaliteitsstatuut GGZ staat nog steeds de verplichting tot aanleveren van ROM-data aan SBG overeind. Ook de doelstelling is onveranderd: het aanleveren van ROM-gegevens aan SBG die op geaggregeerd niveau beschikbaar zijn ten behoeve van benchmarking.
Lees meer

6 februari 2018
Uit deel 1 van het rapport “Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw” blijkt dat ROM een onderdeel blijft in het Zorgclustermodel.
Lees meer

29 januari 2018
Meerdere cliënten melden zich bij het comité StopbenchmarkmetROM om medische tuchtzaak tegen zorgverleners en bestuurders van GGZ-instellingen te starten.
Lees meer

29 november 2017
Staatssecretaris Blokhuis zegt in een commissievergadering voor VWS dat hij er van uit gaat dat expliciete toestemming door de cliënt gegeven is bij doorgaan van het leveren van ROM-data aan SBG.
Lees meer

12 november 2017
Journaliste Rianne Oosterom van het dagblad Trouw heeft inzage gehad in juridische advies achter de “veronderstelde toestemming”. Privacywetgeving kon wel eens zwaarder wegen volgens sommige juristen in dit advies. Instellingen lopen met deze omweg het risico van boetes, tuchtrechtszaken en civiele zaken, die aangespannen kunnen worden door patiënten.
Lees meer

18 oktober 2017
GGZ Nederland kondigt het gebruik aan van de veronderstelde toestemming voor het blijven aanleveren van ROM-data aan SBG. Benchmarking en zorginkoop worden even geparkeerd. Kwaliteitsverbetering zou de “veronderstelde toestemming” rechtvaardigen volgens een niet gepubliceerd juridisch advies.
Lees meer

5 oktober 2017
Andermaal ventileert de Algemene Rekenkamer in een begrotingsadvies aan het ministerie van VWS haar mening dat ze de ROM-data niet geschikt acht om de kwaliteit van de GGZ-zorg ermee inzichtelijk te maken.
Lees meer

4 september 2017
In een antwoord op Kamervragen zegt de minister van VWS dat de patiënt het recht heeft doorlevering van ROM-data aan SBG te weigeren.
Lees meer

30 augustus 2017
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dreigt met dwang voor deelname aan pilot nieuwe bekostigingsmodel GGZ.
Lees meer

13 augustus 2017
GGZ-instelling Centiv stelt patiënt boete van 45 euro in het vooruitzicht als die niet meewerkt aan het aanleveren van ROM-data.
Lees meer

2 augustus 2017
Uitspraak rechtbank Midden-Nederland. Eis tot onmiddellijk staken van verwerken ROM-data door SBG wordt verworpen. Rechter acht het oordeel over de herleidbaarheid van de gepseudonimiseerde ROM-data te ingewikkeld om in Kort Geding te beantwoorden.
Lees meer

13 juli 2017
Kort geding van twee cliënten, de stichting KDVP en stichting LOC (Landelijk Overleg Cliëntenraden) tegen SBG om het verwerken van ROM-data door SBG met onmiddellijke ingang te doen staken. Even opmerkelijke als vreemde uitspraak door advocaat SBG dat de patiënt de ethische verplichting heeft mee te werken aan een lerend zorgsysteem.
Lees meer

11 juli 2017
GGZ Nederland geeft aan dat partijen in de GGZ besluiten tot de doorontwikkeling van ROM door de inrichting van een eigen kwaliteitsinstituut voor de GGZ als opvolger/vervanging van SBG. Dat akkoord is gesloten door door GGZ Nederland, LVVP, NVvP, NIP, MIND, P3NL, V&VN, Meer GGz en Zorgverzekeraars Nederland
Lees meer

16 juni 2017
Bij een tussenstation in de ROM-aanleverketen, de stichting Vrijgevestigden ROM-men, blijken de ROM-data 3 jaar bewaard te worden, als ze niet doorgeleverd worden aan SBG.
Lees meer

1 juni 2017
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft besloten om een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek richt zich in eerste instantie op de vraag of Stichting Benchmark GGZ (i) als verantwoordelijke is aan te merken in de zin van de privacywetgeving en (ii) persoonsgegevens verwerkt.
Lees meer

27 maart 2017
GGZ Nederland geeft als brancheorganisatie van werkgevers in de GGZ het advies aan haar leden om de aanlevering van ROM-data vooralsnog te staken, maar wel door te gaan met het verzamelen van ROM data. Een derde van de instellingen gaat daarna nog door met het aanleveren van ROM-data.
Lees meer

25 maart 2017
De minister van VWS, Schippers, erkent dat de aanlevering van ROM-data aan SBG zonder expliciete toestemming onrechtmatig is.
Lees meer

10 maart 2017
Callcenters blijken door GGZ-instellingen ingezet te worden om mensen te bewerken toezending van ROM-data toe te staan.
Lees meer

3 februari 2017
Zorgverzekeraars Nederland en SBG pogen door onjuiste samenvatting het rapport van de Algemene Rekenkamer in een negatief daglicht te stellen.
Lees meer

26 januari 2017
Algemene Rekenkamer maakt gehakt van ROM als basis voor bekostiging van GGZ. Tevens negatief commentaar op Engelse zorgcluster-model als beoogd opvolger van huidige bekostiging.
Lees meer

1 januari 2017
Verplichting aan alle GGZ-zorgaanbieders, ook de vrijgevestigde om ROM-data aan te leveren aan de SBG. Grote verontwaardiging bij deel van zorgverleners, waardoor spontaan comité StopbenchmarkmetROM ontstaat, bestaande uit cliënten, zorgaanbieders en enkele belangstellenden.
Lees meer

9 november 2016
GGZ Nederland verzoekt aangesloten instellingen om vooralsnog geen ARGUS-data meer aan te leveren aan SBG, vanwege de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens dat de gepseudonimiseerde data toch als bijzondere persoonsgegevens gezien worden.
Lees meer

13 april 2016
AP geeft aan dat DIS-data niet door geleverd mogen worden aan het ministerie van VWS en het Centraal Planbureau.
Lees meer

December 2015
Het College Bescherming Persoonsgegevens, rechtsvoorganger van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat data die verzameld zijn in het DBC InformatieSysteem (DIS) ondanks pseudonimisatie bijzondere persoonsgegevens zijn. Niet vermeld wordt dat hetzelfde geldt voor de ROM-data en ARGUS-data die door de Stichting Benchmark GGZ (SBG) verzameld worden. De ARGUS-database gaat over de personen waarbij vrijheidsbeperkende interventies hebben plaatsgevonden vanwege hun psychisch functioneren.
Lees meer

10 april 2014
Artikel 29 werkgroep van Europese privacy toezichthouders stelt dat gepseudonimiseerde medische persoonsgegevens beschouwd dienen te worden als bijzondere persoonsgegevens ondanks de pseudonimisatie.
Lees meer